SHAMIM KHALASHI SHAMIM KHALASHI

  • Birth Date

    1970-01-01

  • Gender

  • Religion

  • Contact

    01754412075

  • Present Address

  • Permanent Address